ภาษาไทยมาตรฐาน

กีฬาบังลังก์ ฿๑,๒๓๔,๕๖๗,๘๙๐
๏ จับฅอคนบั่นต้อง อาญา
ขุดฆ่าโคตรฃัตติยา ซ่านม้วย
ธรรมฤๅผ่อนรักษา ใจชั่ว โฉดแฮ
สืบอยู่เต็มศึกด้วย ฝุ่นฟ้ากีฬา กามฦๅ ฯ
๏ กตัญญูไป่พร้อม ปฐมฌาน
เกมส๎วัฒน์ปฏิภาณ ห่อนล้ำ
ทฤษฎีถ่อยๆ สังหาร เกณฑ์โทษ
โกรธจี๊ดจ๋อยจ่มถ้ำ อยู่เฝ้า “อตฺตา” ๚ะ๛

สังศิต ไสววรรณ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ภาษาบาลี-สันสกฤต

ฐาตุํ ญาติํ อุปฺปฏฺฐานํ ปุํลิงฺคํ วาปิํ ปํสุํ วฏฺฏุํ

<p lang="pi-Thai">ฐาตุํ ญาติํ อุปฺปฏฺฐานํ ปุํลิงฺคํ วาปิํ ปํสุํ วฏฺฏุํ</p>
body { font-feature-settings: "locl"; }

ภาษาชาติพันธุ์

ปะเฺติ็ลฺ โฺญฺ็จฺ ปั็วฮฺ ทฺ็อง เปฺิ็ว มูํย แต็่ง เจฺํอ เปรฺิ่ห์ โจ๊่ เปฺี่ย โฺทร ม็่อง เติ็ง อาื ยาึ จือรฺุ การฺู

การเชื่อมตัวอักษรไทย

ฟอนต์ฟ๐นต์ในรุ่น ๐.๑ อัลฟ่า๑ มีตัวอักษรไทยที่เชื่อมต่อกัน ๕ คู่ คือ นด นต มน มห ษย

ริษยา ดนตรี อินดี้สุดมัน มหาศาล

ข้อมูลการพัฒนา

ซอร์สโค้ด

หน้าโปรเจ็คต์